Roholte


Harald Jensen

Harald Jensen blev født den 13. december 1886 på gården Eskjær i Roholte, en såkaldt arvefæstegård under Gavnø Gods.
EskjærHer voksede han op og efter studier på Landbohøjskolen i København nedsatte han sig i 1913 som dyrlæge i Faxe. Han døde i 1956 og ligger begravet på Roholte Kirkegård.

Roholte Sognelaug udgav i 1982 Harald Jensen’s barndomserindringer. Harald Jensen beskriver levende, nøgternt og dog med et glimt i øjet livet i landsbyen. Der er beskrivelser af familiemedlemmer, hverdagslivet på gårdene, håndtegnede skitser af byen samt af husenes indretning, fotografier og meget andet.

Hermed en appetitvækker fra bogen, der handler om Harald Jensens farfar, Nicolaj Jensen på Eskjær:

”Nicolaj deltog i det offentlige Liv i Sogneråd og forskellige Foreninger og var også Medlem af Præstø Amtsråd. Fra den Tid husker jeg en morsom Historie. Amtsrådet holdt engang møde hos Grev Moltke, Lystrup, som efter Mødet serverede en Middag for Medlemmerne. Bagefter, ved kaffen, bød Greven Cigarer og spurgte blandt andet Nicolai om, hvordan han befandt sig. Nicolai svarede hertil, at han bare ville ønske, han var hjemme. ”Men bevares Nicolai Jensen”, sagde Greven, ”befinder De Dem ikke vel?”, hvortil Nicolai svarede: ”Jo, det er netop det, jeg gør og det er netop derfor, jeg ville ønske, at jeg var hjemme – altså hjemme her.”

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv 320-01 H37


Kirkens kalk

Roholte kirke er opført i 1441. Kirkens altersølv blev fjernet under svenskekrigene i 1658, men allerede samme år skænkede ejeren af Lindersvold hovedgård og dennes hustru en ny alterkalk. På foden af alterkalken er indgraveret: C.L. - D.F., (Christoffer Lindenov og Dorthe Friis) og deres våben, og på skaftet af kalken står: JESU BL.

På selve bægeret er indgraveret: Anno 1658 in Februario hafver di svenske Krigsfolck pløndrid oh borttaged Kalck og Disk af Roholte Kirche, hvorfore wel b Christoffer Lindenav til Lindes Wold hafver gifved denne Kalck og Disk igjen til samme Kirchk.

Denne kalk er stadig i brug ved altergang.

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv 320-01