Sommerferien forlænges

6/8 1918:

Skolestarten udsættes "indtil videre" pga. risikoen for smittefare.

I de følgende dage meldes om nedgang i antallet af nye tilfælde, både i København og Ringsted. Der sker dog stadig dødsfald landet over.

13/8 1918:

Skolernes sommerferie forlænges til 2/9. Indkaldelsen af værnepligtige rekrutter er også udsat.

Haslev Folketidende skriver den 13/8, at det er noget københavneri at lukke skolerne:

"Den Beslutning, som Ministeriet har fattet om Feriens Forlængelse til 2. September, er - i hvert Fald for Provinsernes Vedkommende - næppe vel overvejet. De senere Aars Skolegang har paa forskellig Maade været hæmmet (Brændsels- og Belysningsmangel, unge Læreres Indkaldelse osv.). Vi tror, at vore Skoler har haardt Brug for al den Undervisningstid, de kan faa. Og nu berøver man paa et i dette Øjeblik svagt Grundlag Skolerne 14 Dages Arbejdstid.

Skulde den spanske blive saa slem, at Afbrydelse af Undervisningen var nødvendig, ja, saa maatte man lukke. Men hidtil har det jo vist sig, at Børnene kun undtagelsesvis angribes. Tiden efter Sommerferien er en ypperlig Arbejdstid. Og for Hjem i Byerne med mange Børn er det ganske betryggende at vide, at Skolens faste Haand atter har fat i Børnene.

Vi kan derfor ikke se rettere, end at man atter staar overfor en Foranstaltning, der er truffet under Hensyn til København og - maaske - enkelte af de større Byer, men for det øvrige land var paakrævet."