Logo

Det vi ved om dig, passer vi godt på

Arkivloven fastlægger, hvornår arkivmateriale fra kommunearkivet frit kan benyttes af enhver på læsesalen:

Sager om rent private forhold er først tilgængelige efter 75 år. For andet materiale er fristen 20 år.

Tilgængelighedsfristen bliver beregnet fra det år, hvor sagen eller protokollen er afsluttet.

I Faxe Kommunes Arkiver vil materiale fra private samlinger ofte være umiddelbart tilgængeligt, dog ikke oplysninger om rent private forhold. Her gælder samme regler som for materialer fra kommunearkivet.

Private forhold

Private forhold er for eksempel oplysninger om:

 • økonomi
 • helbred
 • religiøs eller filosofisk overbevisning
 • seksuel orientering
 • politisk overbevisning
 • cpr-nummer
 • biometriske data
 • genetiske data
 • strafbare forhold
 • race og etnisk oprindelse
 • fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • sociale problemer

Dispensation - Søg om tilladelse

Ifølge arkivloven kan du søge om tilladelse til at se arkivmateriale, inden det er umiddelbart tilgængeligt.
Benyt ansøgningsskemaet nederst på siden, og send det sikkert til os via denne digitale postkasse (kræver NemID).

Om Faxe Kommunes Arkiver kan give tilladelse afhænger af, om formålet med benyttelsen af arkivmaterialet vil kunne opfyldes, uden at beskyttelseshensynet i forhold til den enkelte borger krænkes.

I de tilfælde, hvor oplysningerne er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, kræves yderligere samtykke fra Datatilsynet.

Du skal oplyse dit formål med ansøgningen.

Adgang til egen sag
Du skal søge om tilladelse, selvom det er din egen sag.

Slægtsforskning
Vi indhenter oplysninger fra CPR registret om din relation til den person, sagen omhandler.

Faxe Kommunes Arkiver giver som udgangspunkt ikke tilladelse til arkivmateriale til andre end familiemedlemmer i lige linje til den person, sagen omhandler, dvs.forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. og børn, børnebørn, oldebørn osv.

Søger du om tilladelse til at se materiale, der omhandler nulevende myndige personer, skal du vedhæfte et samtykke fra vedkommende. Er personen død, skal du vedhæfte samtykke fra alle efterkommere i lige linje og/eller ægtefælle. 

Det er din opgave som ansøger at indhente de nødvendige samtykker. Brug gerne samtykkeattesten nederst på denne side.

Forskning
Er du forsker eller studerende, der søger om tilladelse med henblik på at skrive en afhandling, artikel eller opgave, skal du oplyse emne og arbejdstitel, og hvordan emnet for dit projekt er afgrænset i tid. Du skal linke til de konkrete arkivenheder i Arkivbasen.dk.

 

Tilladelse efter arkivloven eller aktindsigt?

Tilladelse efter arkivloven
Når du søger om tilladelse til materiale efter arkivloven enten til formålet slægtsforskning, forskning eller at få oplysninger om dig selv, er det Faxe Kommunes Arkiver, der behandler din ansøgning. Hvis tilladelsen gives, gælder den normalt hele sagen, men på bestemte vilkår.

Aktindsigt
Tilladelse til aktindsigt gives uden vilkår og træffes altid af den myndighed, der har ansvaret for den pågældende sag - ikke af arkivet.

Værd at vide:

 • Hvis du søger aktindsigt efter forvaltningsloven skal du være part i sagen. Adgangen til aktindsigt er omfattet af en række undtagelsesbestemmelser, jvf. lovens kap 4, § 12-15.
 • Aktindsigt efter offentlighedsloven giver ret til indsigt i myndigheders sagsbehandling. Undtagelser herfra er anført i lovens kap. 3, § 12-14.

 

Faxe Kommunes Arkiver

Drosselvej 1
4683 Rønnede
Telefon: 56 20 43 00
arkiv@faxekommune.dk

Sikker digital post (med MitID)